נהלים

תקנון בית ספרי נהלים חוזר משרד החינוך – מאת המפקחת על הבטיחות בדרכים

 

תקנון בית הספר

נהלים וכללים ברורים ליצירת אווירה טובה

אקלים מיטבי בבית ספרנו

 

כללי יסוד:

 1. יש להתנהג בנימוס לכל אדם.
 2. על כל תלמיד להגיע עם הציוד הנדרש לכל השיעורים.
 3. יש להקפיד על לוח זמנים, להגיע בזמן לביה"ס ולשיעורים.
 4. יש להתמיד בהכנת משימות הבית.
 5. על כל באי ביה"ס להגיע בהופעה נאותה והולמת, התלמידים יגיעו בתלבושת אחידה.
 6. יש לשמור על רכוש הפרט והכלל.
 7. יש לשמור על סביבה נקיה ומסודרת.
 8. אין לצאת משטח ביה"ס במהלך שעות הלימודים ללא אישור.
 9. ב"נעמי שמר", לא תתקבל כל התנהגות אלימה, פיזית ומילולית.

 

תחילת יום הלימודים

יש להגיע לביה"ס החל מהשעה 7.30.

בשעה זו נמצאים בביה"ס: מנהלת, מזכירה, אב בית, שומר.

תורנות המורים מתחילה בשעה 7.45, ומתקיימת בכל ההפסקות.

 

הפרעה במהלך השיעור

כל אירוע משמעותי חריג יירשם ע"י מורות הכיתה.

הטיפול בכל מקרה ומקרה הנו באחריות המחנכות ובידוע מנהלת ביה"ס.

 

תגובות שיינקטו בעקבות הפרת משמעת והתנהגות אלימה

 1. ברור המעשה והבהרת חומרתו – שיחה בין המורה לתלמיד.
 2. תיעוד המקרה, מכתב להורים, תיוק המכתב בתיק אישי.
 3. זימון ההורים ושיחה עם המחנכת.
 4. הפניית המקרה לטיפול המנהלת.
 5. הרחקת התלמיד משיעור או משיעורים אחדים, תוך ביצוע משימה.
 6. השעיה מלימודים, באישור מנהלת ביה"ס.

 

התגובות שיינקטו, יהיו בהתאם לחומרת המעשה, ועפ"י שיקול דעת הצוות הפדגוגי.

 

תגובות שיינקטו בעקבות התנהגות חצופה כלפי תלמידים וצוות

במקרה של התנהגות חצופה, גרימת עלבון או השפלה, קללות וזלזול כלפי תלמידים וצוות המורים, נגיב עפ"י שיקול דעת הצוות הפדגוגי, לפי הנהלים הבאים:

 1. ברור המעשה והבהרת חומרתו – שיחה בין המורה לתלמיד.
 2. התנצלות בע"פ או בכתב, בהתאם לחומרת העניין.
 3. יידוע ההורים במכתב ותיעודו בתיק אישי.
 4. שיחה עם המנהלת.
 5. זימון ההורים לשיחה.
 6. הגשת עבודה...
 7. במידה וההתנהגות הנ"ל תחזור ותשנה, יושעה התלמיד מלימודיו.

 

הפסקות

במהלך ההפסקות יצאו התלמידים מן הכיתות. בכיתה יישארו התורנים.
את ארוחת הבוקר יאכלו התלמידים בכיתות בלבד.

בימי חורף גשומים, ישהו התלמידים בכיתות ובמבואות.

המחנכות תדאגנה לסביבה המזמנת פעילויות בהפסקה, כגון: ספרי קריאה, משחקי קופסה.

 

היעדרויות

בכל מקרה של היעדרות מביה"ס, על התלמיד להציג אישור על ימי היעדרותו.

עד 2 ימי היעדרות – יוכל להביא אישור מהוריו.

מעל 3 ימים – יביא אישור רפואי.

במקרה של אשפוז בבי"ח, יש להודיע למחנכת ולמנהלת.

 

איחורים

תלמיד שמגיע באיחור לביה"ס, יקבל אישור כניסה לכיתה ממזכירות ביה"ס.

במקרה של איחור לשיעור במהלך יום הלימודים, יירשם התלמיד ביומן הכיתה.

לאחר 6 איחורים, תדווח על כך מחנכת הכיתה להורים באמצעות מכתב, טלפון, או הזמנה לשיחה.

 

שחרור תלמידים במהלך יום הלימודים

במקרה ותלמיד אינו חש בטוב במהלך יום הלימודים, יהיה ראשי לצאת משטח ביה"ס בליווי מבוגר בלבד.

תלמיד שעזב את שטח ביה"ס ללא אישור, יוזמנו הוריו לשיחה עם המנהלת.

אסור להישאר בכיתה בתום יום הלימודים.

 

פציעה של תלמיד

במקרה של פציעת תלמיד במהלך יום הלימודים, תוגש עזרה ראשונה ע"י צוות ביה"ס או האחות.

הורים יקבלו על כך הודעה טלפונית.

במקרה הצורך, יופנה התלמיד למרפאה ביישוב או לבי"ח.

 

חינוך גופני

לשיעור חינוך גופני יש להגיע בתלבושת מתאימה.

בחודשי החורף, על התלמידים להגיע באימונית ונעלי ספורט.

בחודשי הקיץ – מכנסיים קצרים, חולצה לבנה ונעלי ספורט. כמו כן, יש להצטייד בכובע ובמים.

אין להביא כדור לביה"ס.

 

 

תלבושת בית הספר

יש להקפיד ולהגיע לבית הספר בתלבושת אחידה.

אין להגיע בשיער צבוע, עגילי חישוק וקבקבים.

בערבי חג וימי זיכרון, יום הזיכרון לזכר רבין, יום השואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום ירושלים, חג השבועות, יש להגיע לבושים בחולצות לבנות.

 

תלמיד שיגיע ללא תלבושת אחידה:

1.      יוזמן לשיחות בירור עם המחנכת.

 1. מכתב להורים, לטיפולכם.
 2. זימון ההורים לביה"ס.
 3. במידה והמקרה יישנה, יוזמן לשיחה עם המנהלת.

 

העברת מידע חסוי

כל מידע חסוי, יימסר לגורמים המקצועיים בלבד ולמורים להם קשר עם התלמיד.

חובה לשמור על סודיות בכל הנוגע למידע הקשור בילד ובמשפחתו.

 

רכוש הפרט ובית הספר

רכוש פרטי וכללי של ביה"ס נועד לשמש לרווחתם ונוחיותם של התלמידים.

על כן, יש לשמור על שלמותו ולדאוג לניקיונו.

 1. יש לשמור על סדר וניקיון הכיתה במשך כל יום הלימודים.
 2. יש לשמור על ניקיון הסביבה מחוץ לכיתה.
 3. יש להקפיד על הרמת הכיסאות בתום יום הלימודים.
 4. כל ציוד או אביזר פרטי שיובא לביה"ס, הנו באחריות התלמידים.
 5. אין להביא פלאפון לביה"ס!

 

תגובות שיינקטו בעקבות פגיעה ברכוש

1.      ברור המעשה והבהרת חומרתו – שיחה בין המורה לתלמיד.

2.      זימון הורים לשיחה.

3.      לקיחת אחריות על המעשה, תיקון, ניקוי, החלפת הציוד הניזוק, או פיצוי על הנזק.

4.      שיחה עם המנהלת.

5.      השעיה מלימודים ותיעוד בתיק אישי.

התגובות שיינקטו יהיה בהתאם לחומרת המעשה ועפ"י שיקול דעת הצוות הפדגוגי.

 

יציאה מהכיתה בזמן שיעור

אין לצאת מהכיתה לפני תום השיעור ללא קבלת היתר מהמורה.

 

תגובות שיינקטו בעקבות אי הכנת שיעורי בית

תרגול, שינון חומר הלימוד והכנת שיעורי בית, הם תנאי לרכישת ידע והצלחה בלימודים.

1.      שיחה עם המחנכת, ברור העניין והבהרת חשיבות השיעורים.

2.      הכנה והשלמת שיעורי הבית.

3.      מכתב להורים ותיעוד בתיק אישי (במידה של השנות המקרה).

4.      זימון הורים לשיחה.

5.      שיחה עם המנהלת.

 

מבחנים

1.      המורה תודיע לתלמידים שבוע מראש (לפחות) על קיום מבחן ותפרט את חומר הלימוד עליו ייבחנו.

2.      אין לערוך יותר ממבחן אחד ביום, אולם ניתן לערוך מבחן ובחן באותו יום.

3.      ניתן לקיים עד 2 מבחנים בשבוע, בהפרש של יומיים בין אחד למשנהו.

4.      בכל כיתה ייתלה לוח מבחנים כיתתי (כיתות ג' – ו').

5.      לוח המבחנים יעודכן בהתאם למועדי המבחנים.

 

 

 

 

 

 

 

  

   

במקרים רבים העמימות, אי הודאות ואי ידיעת הגבולות – עלולים לגלוש ולהביא לאווירה פרועה שבה "איש הישר בעיניו יעשה". מצב כזה גורם בהכרח לפגיעה באווירה הטובה בבית הספר, וכן בפגיעה באפשרות לקיים לימודים ופעילות חברתית.

השיח הפתוח בין כל הבאים בשערי בית הספר: תלמידים, מורים, הורים – הוא תנאי לקיום אווירה טובה המאפשרת למידה,

ואולם, כדי לקיימו יש לדעת את הגבולות ולהקפיד לקיימם.

 

1. על התלמיד להצטייד בארוחה או בשתי ארוחות ליום הלימודים ובקבוק שתייה.

    אין להביא שקיות שוקו או מיץ. אין להביא כסף וממתקים.

2. שעות קבלת הורים ותלמידים, המעוניינים לשוחח עם צוות בית הספר יפורסמו בתחילת  

    שנת הלימודים. (בתאום מראש)

3. שיחות עם מנהלת בית ספר, יש לתאם מראש בטלפון או בפנייה למזכירות.

4. בשעה 7:45 יפתח שער בית הספר. בשעה זו תתחיל תורנות החצר.

5. מנעו מילדיכם להביא חפצים יקרי ערך וזאת על מנת למנוע עגמת נפש. אין בית הספר

    אחראי במקרה של אובדן הציוד.

6. לטקסים ואירועים חגיגיים התלמידים יגיעו לבושים בחולצות לבנות עם סמל בית הספר.

7. תלמיד הנתקל בבעיה, יפנה ראשית למחנכת הכיתה או למורה מקצועית הנמצאת

    בכיתה.

8. חדר מורים וחדריהם של בעלי תפקידים בבית הספר מיועדים לעבודה ולא להתכנסות

    תלמידים.

9. אין לצאת משטח בית הספר במהלך יום הלימודים, ללא אישור מהמזכירות ובליווי אחד

    ההורים בלבד.

10. פעילויות חברתיות: טיולים והצגות מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים, לכן

      ההשתתפות בהם חובה.

11. הופעה נאותה היא תנאי לקיום אווירת לימודים. התלמידים יגיעו לבית הספר בלבוש

      הולם, נקי ומסודר. על התלמידים להגיעו בתלבושת בית הספר. אין להגיע לבית הספר

      בחולצות החושפות בטן.

דרכי אכיפה: תלמיד שיבוא ללא תלבושת, הוריו יגיעו לבית הספר ויביאו לו תלבושת.

12. חל איסור ענידת עגיל לבנים.

      בנות – לא יופיעו עם עגיל חישוק גדול מטעמי בטיחות, יכולים להגיע בעגילים רגילים.

13. אין לצבוע שער.

14. אין להביא פלאפונים לבית הספר. אסור להפעיל פלאפונים בבית הספר.

     אין בית הספר אחראי על נזק שייגרם לפלאפונים, האחריות על ההורים בלבד!

התנהגות בבית הספר:

15. כל באי בית הספר חייבים לנהוג בין כתליו בנימוס ובהתחשבות כלפי הזולת.

16. לכל אדם בבית הספר הזכות להרגיש נוח ובטוח.

17. אלימות פיזית ומילולית: אין לקלל, להשפיל, לאיים, להסית ולהכות. נתייחס בחומרה

      לכל פגיעה, פיזית או מילולית.

דרכי אכיפה: פעם ראשונה – בירור, אזהרה בעל פה, מניעת שתי הפסקות ושהייה ליד  
                   מורה תורן.

                 פעם שנייה – ישלח מכתב להורים, תינתן עבודה בנושא.

                 פעם שלישית – ישהה התלמיד בכתה מקבילה למשך שעת לימודים אחת, 
                  תוך התחייבות להשלים החומר הנלמד בכיתה, הוריו יזומנו לבית הספר.

     פעם רביעית - לאחר בירור יורחקו האחראים לאירוע ויושעו מבית   
                  הספר.(משך ההשעיה תלוי בחומרת האירוע)

אי ציות להוראות:

18. אי ציות להוראות הצוות החינוכי, יגרור טיפול משמעותי בהתאם לחומרת האירוע. 

     במקרה של הצטברות בעיות משמעת או/ו בעיות משמעת ביציאה לפעילות – לא

     תאופשר השתתפות אותו תלמיד בפעילות חברתית ללא ליווי הורה.

     הפרת הכללים ו/או התנהגות חריגה בטיול, או כל פעילות מחוץ לתחומי בית הספר –

     תביא להפסקת ההשתתפות בפעילות של אותו תלמיד והרחקתו לביתו (על ידי ההורים,

     או בדרך אחרת – וחיוב ההורים בהוצאות)

פגיעה ברכוש:

19. התלמיד בבית הספר אחראי למעשיו. לפיכך ישא באחריות לגרימת נזקים לרכוש

      הפרט ורכוש הכלל.

      רכוש פרטי – יש לבקש רשותו של בעל הרכוש. אין להחביא או להזיק לרכוש אחר.
      רכוש בית הספר – יש לשמור על ציוד בית הספר.

דרכי אכיפה: פגיעה ברכוש תביא לדרישה לתשלום עבוד הנזק. פגיעה מכוונת ברכוש תגרור דרישה לתשלום עבוד הנזק שנגרם, בנוסף, עבודה בבית הספר ו/או השעיה. במקרים חריגים יועבר הטיפול לידי המשטרה.

איחורים:

20. איחורים גורמים להפרעה למהלך השיעור וכן להפסד חומר של המאחר עצמו. התלמיד

     שאיחר ייכנס לשיעור ויסביר למורה את סיבת האיחור לאחר השיעור. איחור (לא   

     מוצדק), דינו כדין הפרעה, ויביא להרשמה כהפרעה.

דרכי אכיפה: כל איחור יירשם על ידי המורה המלמד, ויבא לידיעת המחנך.

התלמיד המאחר מחויב לבצע את כל המשימות והמטלות שהפסיד בסוף היום או במהלך ההפסקות.

היעדרויות:

21. היעדרות ידועה מראש – מחייבת שיחה עם המחנך. במקרה של מחלה – נדרש אישור

     הורים, משלושה ימי היעדרות ומעלה – נדרש אישור רופא. על התלמידים הנעדרים
     מוטלת האחריות להשלים את החומר הנלמד ולהגיע להישגים הנדרשים.

דרכי אכיפה: היעדרות בלתי מוצדקת תביא לשיחה של המחנך עם ההורים, ובמקרים חוזרים – להזמנת ההורים לבית הספר.

התנהגות בזמן השיעור:

22. האווירה בשיעור הנה תנאי לקיום שיח, הקשבה ולמידה.

     אין לצאת במהלך השיעור. האכילה במהלך השיעור אסורה (ניתן להביא בקבוק מים   

     לשימוש עצמי).

דרכי אכיפה: הפרעה למהלך השיעור תביא להרשמה. שלוש הרשמות יביאו לשיחה עם ההורים. התנהגות חריגה תגרום להרחקה מהשיעור ולשיחה עם ההורים (אחריות המחנך לפי חומרת האירוע).

מכוונות ללמידה:

23. ברוב השיעורים יש ציוד שחובה להביאו על מנת לתפקד בשיעור (ספר לימוד, חוברת

     עבודה ומחברת, ציוד מיוחד וכו')

דרכי אכיפה: בפעם הראשונה - אי הבאת ציוד תביא לשיחה עם המורה.

                   בפעם השנייה – ליידוע המחנך וההורים.

                   אי הבאת ציוד באופן קבוע, תביא לפגיעה של 10% בציון באותו מקצוע.

בהפסקות – פעילות פנאי והנאה:

24. הפסקת האוכל נועדה לאכילה, על כן אין לאכול במהלך השיעור. בהפסקה אוכלים

      בכיתה בלבד!.

25. אין לשחק במשחקים שעלולים לסכן את התלמידים בחצר. אין לטפס על עצים וגגות.

26. במהלך ההפסקה יש להישמע למורה התורנית ולכל בעיה יש לפנות אליה.

27. חל איסור להביא כדורים לבית הספר.

איכות חיים:

28. בית הספר הוא שלך ובשבילך – שמרו עליו. יש לשמור על ניקיון החצר, המרחבים

      והכיתה. פסולת ושאריות מזון יש להשליך לפח האשפה, בקבוקים החייבים בפיקדון – 

      במתקן מיחזור המיועד לכך.

29. יש להקפיד על ניקיון השירותים.

30. בתום יום הלימודים יש להרים כיסאות, לסגור חלונות ומזגנים.

שמירה על הכללים הרשומים לעיל,
תסייע לשמירת אווירה נעימה ומכבדת את באי בית הספר.

א.  הליכה כהלכה:

1.      בחופשת הפסח נמצאים גם תלמידי משמרות הזה"ב בחופשה ולכן צריך להזהר כפליים בעת ההליכה בדרך וחציית הכביש.

2.      יש להקפיד על הליכה נכונה ובטוחה על המדרכה הרחק משפת הכביש.

3.      במקומות שאין מדרכה יש ללכת בשול השמאלי של הכביש מול כיוון תנועת כלי הרכב,  רחוק ככל האפשר מהכביש.

4.      יש לחצות את הכביש במקומות הבטוחים ביותר:

על גשר ובמנהרה אם יש, במעברי חצייה מרומזרים או ללא רמזורים. במקומות בהם אין מעברי חצייה רצוי לחצות בקרבת צומת כדי להרחיב את שדה  הראייה.

5.      עצור בטרם תעבור  -   יש להקפיד לחצות לפי הכללים האלה :

א.      לבחור את המקום הבטוח ביותר לחצייה

ב.      לעצור צעד לפני שפת הכביש

ג.       להתבונן לכל הכיוונים ולהאזין לקולות התנועה

ד.      כאשר הכביש פנוי לחצות בעירנות  ובהליכה מהירה

ה.     עם סיום החצייה יש להתרחק מהכביש וללכת על המדרכה או על השול הרחק משפת הכביש.

6.      בהליכה בקבוצה יש ללכת בטור עורפי.

7.      בהליכה בקבוצה בשעת חשיכה יצטיידו ההולכים בראש הטור ובסופו בפנס מאיר.

8.      בהליכה בחשיכה יש לענוד מחזירי אור על הזרועות , על קרסול הרגל ועל הגוף.

9.      יש לבחור ללכת תמיד בדרכים בטוחות ולא בדרכים בהם התנועה רבה וסואנת .

בשעות החשיכה רצוי ללכת במקומות מוארים ולהצטייד גם בפנס.

 

 

 

ב.    מקומות משחק

1.      מקומות בטוחים למשחק : מגרש משחקים, מגרש ספורט , גנים ציבוריים ופרטיים המוגנים על-ידי גדר בטיחות גבוהה.

2.      מקומות אסורים למשחק: כבישים ומדרכות , מגרש חנייה ציבורי ומגרש חנייה ביתי, בעיקר בבתים משותפים.

3.      בדרך אל מגרש המשחקים יש ללכת לפי כל כללי הבטיחות , ואת הכדור יש לשאת בשקית או בסל כדי למנוע נפילתו לכביש.

4.      בעת המשחק יש להיזהר ולהמנע מלפגוע בזולת ובעצמך.

ג.    גלגליות (סקטים) גלגשות (סקיט – בורד) גלגלי –להב ( רולר – בליידס) וקורקינט

       1.  הגלישה בגלגשות , בגלגליות, בגלגלי –להב ובקורקינט רק במגרשי הספורט או במגרשים  בהם קיים משטח מיוחד לכך.

       2.  החוק אוסר להכנס לאוטובוס נעולים בגלגליות ובגלגלי –להב, יש לשאת את הגלגליות  וגלגלי –הלהב בשקית מתאימה עד למגרש ההחלקה.

3.      בדרך אל המגרש יש לשאת את הגלגליות וגלגלי הלהב בשקית ואת הקורקינט  יש  להוביל בהליכה  ולא בגלישה.

4.  הגולש  בדרך יחבוש קסדת-מגן ויצטייד במגיני ברכיים וידיים בטיחותיים.

5.בעת הגלישה יש להתחשב בגולשים האחרים ולהמנע מפגיעה בזולת ובעצמך .

ד.    רכיבה על אופניים

1.      בטרם הרכיבה יש לבדוק את תקינות האופניים ואת כל אביזרי הבטיחות .

2.      יש לחבוש קסדה על מנת להגן על ראש הרוכב.

3.      יש לרכב על פי כל הכללים, בצד ימין של הדרך,  ולציית לתמרורים ולרמזורים.

4.      בשעות החשיכה יש לענוד מחזירי –אור על הגוף ובמיוחד על קרסול הרגל , על הזרועות ועל הקסדה, בנוסף למחזירי האור שנמצאים על האופניים .

5.      יש להעדיף לרכוב בדרכים שאינן סואנות , בשבילים המיועדים לרוכבי אופניים ובמגרשים המתאימים. אין לרכב על אופניים ברחובות שיש בהם תנועה סואנת ולא בדרכים בין עירוניות שהתנועה בהן מהירה.

ה.       נסיעה ברכב

1.        הכניסה לרכב והיציאה ממנו רק בדלת הסמוכה למדרכה.

2.        לפני תחילת הנסיעה יש לבדוק שדלתות הרכב סגורות היטב.

3.        על-פי החוק חובה  לחגור חגורות בטיחות או להשתמש בהתקן ריסון מתאים    במושבים הקדמיים ובמושבים האחוריים .

4.        אין להוציא חלקי גוף מהרכב ואין לזרוק חפצים ברכב או מחוצה לו.

5.        ברכב הציבורי יש להתנהג בנימוס , ובנסיעה בעמידה יש להחזיק בשתי ידיים בידית      או במוט  אחיזה.

6.        בתחנת ההסעה יש להמתין במרחק שני צעדים לפחות לפי שפת הכביש.

    7.       בירידה מהאוטובוס יש להתרחק מיד אל מרכז המדרכה ולהמתין עד שהאוטובוס יסע,  אין לחצות את הכביש לפני האוטובוס או מאחוריו.                     

בכבוד  רב,

שרית פרידמן

הפיקוח על החינוך לבטיחות בדרכים

 מחוז המרכז

 

 

 

טלרום מפעילה סליקת כרטיסי אשראי ותשלומים באינטרנט